Księża

Ks. Ireneusz Kalf

Proboszcz

Urodzony 7 czerwca 1967 roku w Pelplinie. Na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskuje 17 marca 1992 roku tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1992 roku w Pelplinie z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi. Od 1 lipca 1992 roku do 14 lutego 1997 roku wikariusz parafii p.w. św. Józefa w Świeciu nad Wisłą. Od 7 listopada 1995 roku rejonowy duszpasterz młodzieży delegatury kamieńskiej. 14 lutego zostaje wikariuszem parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Czersku. W tym czasie w listopadzie 1998 roku zdaje egzamin proboszczowski. Z dniem 15 listopada 2002 roku przechodzi na wikariat w Tczewie do parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Od 21 lutego 2003 roku do 17 listopada 2015 roku sprawuje funkcję diecezjalnego moderatora Ruchu Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Pelplińskiej. Dekretem Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagi z dnia 5 stycznia 2006 roku mianowany proboszczem parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Kręgu, obejmuje ją dnia 9 stycznia 2006 roku. W czerwcu 2006 roku zdobywa licencjat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach studium biblijno-pastoralnego na kierunku Teologia Pastoralna. Od września 2006 roku ojciec duchowny dekanatu Skarszewy. Od września 2008 roku Asystent Kościelny Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Starogardzie Gdańskim. Dekretem Księdza Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi z dnia 23 września 2010 roku zostaje proboszczem parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi, którą obejmuje 15 października tegoż roku. 8 marca 2012 roku zostaje kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Pelplińskiej. Od 24 czerwca 2013 roku pełni posługę egzorcysty diecezjalnego. Od 10 października 2014 roku jest wicedziekanem dekanatu tucholskiego. Z dniem 1 lutego 2016 roku mianowany kapelanem Hufca ZHP w Tucholi. Od września 2016 roku pełni posługę ojca duchownego prezbiterów dekanatu tucholskiego. Z dniem 1 grudnia 2016 roku powołany do Rady Duszpasterskiej Diecezji Pelplińskiej.Jesienią 2019 roku wybrany przez kapłanów rejonu duszpasterskiego Kamień Krajeński (dekanaty: Kamień Krajeński, Koronowo, Lubiewo, Tuchola) do Diecezjalnej Rady Kapłańskiej. 13 grudnia 2019 roku odznaczony medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego “Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.

Ks. Tomasz Buchholz

Wikariusz

Opis (wkrótce)

Ks. Oskar Pryba

Wikariusz

Urodzony w 1996 roku w Kołczygłowach. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej w Bytowie. Następnie formował się w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Dnia 29 maja 2021 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk JE ks. bp. Ryszarda Kasyny. Od 20 sierpnia 2021 roku pełni urząd wikariusza naszej parafii. 

Ks. Ireneusz Lehmann

Wikariusz

Urodzony 16.04.1965 r. w Dziemianach. Po zdaniu egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie w 1984 roku wstąpił do WSD w Pelplinie. W 1989 r. na KUL-u uzyskał  tytuł magistra teologii. 15 czerwca 1989 r. otrzymał święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1990 r. Odbył studia doktoranckie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z homiletyki. Na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale filologii polskiej ukończył studia podyplomowe z retoryki. Podjął studia na wydziale psychologii. Po ich ukończeniu zostaje psychoterapeutą - specjalistą terapii uzależnień. Przez jedenaście lat pracował jako kapelan szpitalny w Świeciu. Był proboszczem w Sartowicach, Mściszewicach i Przysiersku. 2 lutego 2019 został skierowany do parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi.

Byli wikariusze

Ks. Maciej Szczodrowski

Urodzony 15 maja 1981 roku w Tczewie. Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego w Tczewie wstąpił Na Uniwersytet Gdański, by dalej studiować ekonomię (głównie na prośbę rodziców, by udowodnić, że po technikum można dostać się na zwykłe studia). Po zdaniu egzaminów rocznych rezygnuje z dalszych studiów ekonomicznych (i pracy), aby wstąpić do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w roku 2001. Jako diakon został posłany do parafii pw. św. Wojciecha w Kartuzach i parafii pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księdza Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi 27 maja 2007 roku. Po pierwszym roku posługi wikariuszowskiej w Chmielnie, na 5 lat zostaje wikariuszem w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gdańskim. Na kolejne 5 lat posługi zostaje posłany już przez Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę do Dziemian. W międzyczasie zdaje egzamin proboszczowski. Dnia 20 sierpnia 2018 roku został mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Tucholi.

Ks. Krzysztof Malczewski

Urodzony 4 kwietnia 1984 r. w Chojnicach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach w 2003 rok wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi 31 maja 2009 roku. Posługę wikariusza pełnił w latach 2009-2012 w parafii św. Józefa w Świeciu, natomiast w latach 2012-2015 w parafii św. Mateusza Ap. i Ew. w Nowem nad Wisłą. W latach 2011-2015 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii biblijnej, o specjalizacji z literatury międzytestamentalnej, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dekretem ks. dr Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego z dniem 20 lipca 2015 został mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Tucholi.

Ks. Dominik Roczniak

Urodził się 7 maja 1987 roku w Świeciu nad Wisłą, jako syn Krzysztofa i Marioli z domu Połomskiej. Uczęszczał do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu, które ukończył egzaminem maturalnym. W 2010 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia diakonatu przyjął 14 czerwca 2014 roku z rąk księdza biskupa pomocniczego Wiesława Śmigla. Praktyki diakońskie odbywał w parafiach p.w. św. Michała Archanioła w Kiełpinie oraz św. Wojciecha w Kartuzach. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 2015 roku z rąk księdza biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Mszę Świętą Prymicyjną ks. Dominik odprawił 24 maja 2015 roku o godzinie 12.00 w parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu. Po święceniach kapłańskich od 1 lipca do 16 sierpnia służył pomocą duszpasterską na czas wakacji w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Z  dniem 20 sierpnia 2015 roku został mianowany wikariuszem parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi.

Ks. Mariusz Skrzypek

Urodzony 15 lutego 1970 roku w Świeciu nad Wisłą. Szkołę średnią ukończył w Chełmnie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, kontynuując studia od 1991 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi 18 maja 1997 roku w Pelplinie. Jako wikariusz posługiwał w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie (3 lata), w parafii św. Marcina z Tours w Świekatowie (6 miesięcy), w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku (1,5 roku), w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lęborku (5 lat), w parafii NMP Matki Kościoła w Tczewie (3 lata). Od lipca 2010 roku w parafii Bożego Ciała w Tucholi. Z dniem 20 sierpnia 2016 roku skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Wniebowzięcia NMP w Koronowie.

Ks. Bartosz Kleist

Urodzony w Kościerzynie w 1982 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej, dalszą naukę kontynuował w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. W 2001 roku złożył egzamin dojrzałości wstępując do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej. Święcenia Kapłańskie otrzymał z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagi w Bazylice Katedralnej w Pelplinie 1 czerwca 2008 roku. Po święceniach podjął posługę wikariuszowską w parafii św. Mateusza, Nowe nad Wisłą. Z dniem 1 lipca 2010 roku w parafii p.w. Bożego Ciała w Tucholi. Z dniem 20 sierpnia 2015 roku skierowany jako wikariusz do parafii p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie.

Ks. Karol Węsierski-Tesen

Urodzony 9 czerwca 1985 roku w Lęborku. Pochodzi z parafii pw. Narodzenia NMP w Sianowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dalszą edukację kontynuował w Technikum Ekonomicznym w Kartuzach. Po zdaniu matury w 2005 roku wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjmuje 29 maja 2011 roku z rąk Biskupa Pelplińskiego ks. prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Po święceniach Biskup Diecezjalny skierował go do pracy jako wikariusza w parafii Wniebowzięcia NMP.  Dekretem ks. dr Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego z dniem 20 lipca 2014 został mianowany wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi. Z dniem 20 sierpnia 2015 roku skierowany na studia specjalistyczne do Strasburga.

Ks. Leszek Cała

Magister teologii. Urodzony w Tczewie w 1972 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Technikum Mechanicznym w Tczewie, którą zakończył zdaną maturą oraz dyplomem technika. Po ukończeniu szkoły średniej podejmuje pracę i odbywa zasadniczą służbę wojskową. W roku 1994 wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, które kończy w Roku Jubileuszowym 2000. Dnia 11 czerwca 2000 roku z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. Dra hab. Jana Bernarda Szlagi przyjmuje święcenia kapłańskie w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Po święceniach podejmuje posługę wikariuszowską w następujących parafiach: pw. Wszystkich Świętych w Skórczu (3 lata), pw. NMP Królowej Polski w Chojnicach (4 lata) i pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim (3 lata). Z dniem 1 lipca 2010 roku zostaje wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała w Tucholi.  Od 20 sierpnia 2014 roku proboszcz parafii p.w. Świętej Jadwigi Królowej w Nakli.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie

Śp. Seniorzy

Ks. Kazimierz Giersz

Urodził się 30 stycznia 1931 roku w Tucholi. Chrzest otrzymał w święto Matki Boskiej Gromnicznej. Do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum uczęszczał w Tucholi. W 1951 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku zgłosił się do Seminarium Duchownego w Pelplinie. 28 kwietnia 1957 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa dra Kazimierza Józefa Kowalskiego. Wikariuszem był w parafiach w Więcborku, Sierakowicach, Kartuzach, Osielsku i Osieku. W 1968 roku przez kilka miesięcy administrował parafią Cekcyn. 20 listopada 1968 roku został proboszczem parafii Orzechowo. Po blisko 17 latach przeszedł do parafii Osiek. W 1996 roku przeniesiony w stan spoczynku zamieszkał w Münster. Tam pomagał w parafii Nienberge. Wrócił do Tucholi w 2005 roku. Jako kapłan senior współpracuje duszpastersko z parafią Bożego Ciała w Tucholi. Ks. Kazimierz Giersz zmarł 04.10.2019r.

Ks. Ryszard Grzeszczuk

Urodził się  16 sierpnia  1942 r. w miejscowości  Jazienica Polska w województwie tarnopolskim- archidiecezja  lwowska.  Syn Władysława  i Marii zd. Herba. W czasie Pogromu Wołyńskiego- na wiosnę 1944 r. wieś została spalona, a rodzina  zdołała uciec  a dzięki dobrym ludziom znalazła schronienie we wsi Mokrzyska- parafia Szczepanów- (miejsce urodzenia św. Stanisława biskupa i męczennika). W marcu 1946 r. rodzice  wraz z Ryszardem osiedliła się w Książkach, pow. Wąbrzeźno. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w 1948 i ukończył w 1955. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie. Po zdaniu matury  i otrzymaniu świadectwa dojrzałości  od września 1959r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święceń kapłańskich udzielił mu J. E. Ks. Bp. Kazimierz Józef Kowalski  dnia 29 maja 1966r. Na pierwszą parafię został skierowany do Kamienia Krajeńskiego (od lipca 1966r) następne parafie pracy wikariuszowskiej to:  Mrzezino (dek. pucki) od lutego 1969, Drzycim (dek świecki)- do czerwca  1970,  Więcbork- do 30 czerwca 1971r.  Gdynia- Oksywie par. św. Michała Archanioła- do czerwca  1980r. Kościerzyna- par św. Trójcy. Od 1 kwietnia 1984r. dekretem  J. E. Ks. Bpa  został proboszczem parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny  w Boluminku  (dekanat bierzgłowski), gdzie pracował  do sierpnia 1990r. Następnie  Ks. Bp Marian Przykucki  powierzył mu kierowanie parafią N.M.Panny Częstochowskiej w Gołubiu. Po reorganizacji struktur kościelnych parafia Gołubie znalazła się w nowym dekanacie stężyckim.  Dekretem Ks. Bpa Jana Bernarda Szlagi został dziekanem dekanatu stężyckiego  i pełnił tę funkcję przez 16 lat. W tym czasie został uhonorowany tytułem: Radcy duchownego "ad honores", następnie  Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej, a od 1990 został Kanonikiem Gremialnym tej Kapituły. Urząd proboszcza w Gołubiu  sprawował do  sierpnia 2016r.  Potem przeszedł w stan spoczynku.  Zamieszkał  w Tucholi w parafii Bożego Ciała. Był  emerytem-seniorem. W ramach swoich możliwości wiekowych i zdrowotnych włączał się w życie parafii jako pomoc. Ksiądz kanonik Ryszard Grzeszczuk zmarł 05.01.2019r w Tucholi.